LAMP چیست؟
واژه LAMP یک کلمه اختصاری بوده که هر کدام از حروف آن به اختصار به یکی از نرم افزارهای متن باز تحت وب اشاره می کنند در واقع LAMP ترکیبی قدرتمند از این نرم افزارهای متن باز می باشد. L: Linux (operating system) A: Apache HTTP Server M: MySQL (database software) P: PHP, Perl or Python با استفاد از تکنولوژی LAMP و با ترکیب این نرم افزارها می توان برنامه های تحت وب قدرتمندی را خلق کرد.